top of page

KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna dla Klienta

w związku z zawarciem umowy najmu

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Maciej Zwierzychowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SUPPORT 2B w Sadłogoszczy 57, 88-192 Piechcin, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 5561285540, REGON 093115995;

2) Pani/Pana dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, przetwarzane będą w celu związanym z wykonywaniem umowy najmu ;

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest SUPPORT 2B w Sadłogoszczy 57, 88-192 Piechcin oraz podmioty współdziałające z w/w podmiotem gospodarczym w zakresie wykonywania jej obowiązków umownych;

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą/będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wynajmu. SUPPORT 2B zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po zakończeniu wynajmu wyłącznie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub innym organem;

6) posiada Pani/Pan prawo:

dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Realizacja powyższych uprawnień, w tym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe jest poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: campers2b@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres: Sadłogoszcz 57, 88-192 Piechcin;

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z wykonywaniem umowy.

Klauzula RODO
bottom of page